Contact

दिरी पिन्‍बा सम्‍पर्क फारम भरब लसी ङान्‍दा पुइखबारी खम्‍ला। ह्राङदा तिगै ताम ङ्योइबादेन थे तामला जोहाब आरेसम ह्राङला मिन अथवा ठेगाना भ्रिआतोः।

Target Image