स्‍यबा

२०१४ सालरी हेटौंडारी तबा तामाङ सम्‍मेलनरी स्‍यबा भिडियो थान्‍बा मुला।