मूल ताम


लास्‍सो फ्‍याफुल्‍ला


पूर्वी तामाङ भाषा समूहला वेव साइटरी ह्राङनिदा ढेन्बा मुला।
चु वेव साइटरी ह्राङनिसे व्‍हाइ, परमेश्‍वरला बचन, भिडियो, अडियो, फोटोगदे स्‍हीबारी खम्‍ला।