मूल ताम

Verse of the day

येशूसे थेनीगदेदा “खम्‍बा म्‍हिदा डाक्‍टर आतोः, तर आखम्‍बा म्‍हिदा जे डाक्‍टर तोःला! थेतबासेलमा परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा मुबा म्‍हिगदेदा आहिन, तर ङनी पापी हिन्‍ना भिसी भ्रबा म्‍हिगदेसे ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगै भिसी ङ्‌योइबारी ङा खबा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी।

लूका 5:31

 

लास्‍सो फ्‍याफुल्‍ला, जयमसीह 

पूर्वी तामाङ भाषा समूहला वेव साइटरी ह्राङनिदा ढेन्बा मुला।

चु वेब साइटरी ह्राङनिसे व्‍हाइ, परमेश्‍वरला बचन, भिडियो, अडियो, फोटोगदे स्‍हीबारी खम्‍ला।

 

 
Brochure
Brochure
घोर नी म्हि तामाङ अडियो बाइबल सान्बाई गेन
Group Photo of Elderly People

Group Photo

Audio Bible Distribution

Audio Bible distribution