पूर्वी तामाङ ग्‍योइरी धन्‍यवाददेन जयजयकारला व्‍हाई

चुरी मुबा व्‍हाई दयामाया भिबा सिडीग्‍याम थान्‍बा हिन्‍ना, चु ज्‍यना लसी सान्‍स्‍य्‍हूगो।

  • भ्रान्‍सी चिमुला

  • हो हो होसन्‍ना

  • गिकसे म गिकदा

  • थुजेछे मुला येशू

  • जम्‍बुलिङ य्‍हाङला दिम आहिन

  • जन्‍म मी पिन्‍बा आबा आमासे

  • पापसे मी ङाला सेम

  • सान्‍गोले ज्‍योज्‍यो आले