थार्बा पिन्‍बा समाचारला व्‍हाई

चुरी मुबा व्‍हाईगदे ह्राङसे ज्‍यना लसी सान्‍बारी खम्‍ला। चु व्‍हाईगदे ह्राङसे डाउन लोड लबारी खम्‍ला। ओच्‍छे चु व्‍हाइ थेःसी ह्राङला सेमरी म्‍हन्‍बा ताम भ्रिसी पुइखबारी खम्‍ला।

  • जम्‍बुलिङला म्‍हि ल्‍हुइ

  • ज्‍योज्‍यो आले

  • आमाले टुह

  • तोर तोर शैलुङ ल्‍हारी

  • तोरसेला म्‍हबार गङ

  • रोशीम स्‍योङला ग्‍योइ