तामाङ व्‍हाइला किताब

चुरि मुबा तामाङ व्‍हाइ गदे ज्‍यना लसी स्हिबारी खला।