ङ्‌यान्‍बाला लागिरी बाइबल

चु ङ्‌यान्‍बाला लागिरी थान्‍बा बाइबल ह्राङसे डाउनलोड लसी स्‍हीबारी खम्‍ला। चुला रेकर्ड विश्‍वास चा सान्‍सी खला भिबा गेताङसे स्‍होबा हिन्‍ना।

ङ्‌यान्‍बाला लागिरी  बाइबल  
 मत्ती               मर्कूस लूका यूहन्ना मूल चेलागदेला गे रोमी १ कोरिन्थी    
२ कोरिन्थी गलाती  एफिसी फिलिप्पी कलस्सी १ थेस्लोथनिकी २ थेस्लोथनिकी
१ तिमोथी २ तिमोथी तीतस       फिलेमोन हिब्रु याकूब १ पत्रुस
२ पत्रुस १ यूहन्ना २ यूहन्ना ३ यूहन्ना यहूदा यूहन्नाीदा उन्बान ताम