मूल ताम

Verse of the day

ज्‍यबा गोठालो चा ङानोन हिन्‍ना। ह्राङला ग्‍युगदेदा जोगब लबाला लागिरी ज्‍यबा गोठालो चा सिबारीन तयार तमुला।

यूहन्‍ना 10:11

 

लास्‍सो फ्‍याफुल्‍ला, जयमसीह 

पूर्वी तामाङ भाषा समूहला वेव साइटरी ह्राङनिदा ढेन्बा मुला।

चु वेब साइटरी ह्राङनिसे व्‍हाइ, परमेश्‍वरला बचन, भिडियो, अडियो, फोटोगदे स्‍हीबारी खम्‍ला।

 

 
Brochure
Brochure
घोर नी म्हि तामाङ अडियो बाइबल सान्बाई गेन
Group Photo of Elderly People

Group Photo

Audio Bible Distribution

Audio Bible distribution