मूल ताम

Verse of the day

“परमप्रभु परमेश्‍वरला आत्‍मा ङादेन छ्‌याम मुला। तिग्‍दा भिसम प्राङबोगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबारी ओच्‍छे झ्‍याल्‍खानरी मुबागदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लसी झ्‍याल्‍खानग्‍याम तेःबारी, मी आम्राङ्बागदेदा मी म्राङ्ना लबारी ओच्‍छे दुखरी मुबागदेदा दुखग्‍याम फेबारी, थेह्रङ् लसीन ह्राङला म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे थार्बा पिन्‍बा धुइ खसी जिन्‍बा मुला भिसी थेःना लबारी परमेश्‍वरसे ङादा धम्‍सी पुइखबा हिन्‍ना।”

लूका 4:18

 

लास्‍सो फ्‍याफुल्‍ला, जयमसीह 

पूर्वी तामाङ भाषा समूहला वेव साइटरी ह्राङनिदा ढेन्बा मुला।

चु वेब साइटरी ह्राङनिसे व्‍हाइ, परमेश्‍वरला बचन, भिडियो, अडियो, फोटोगदे स्‍हीबारी खम्‍ला।

 

 
Brochure
Brochure
घोर नी म्हि तामाङ अडियो बाइबल सान्बाई गेन
Group Photo of Elderly People

Group Photo

Audio Bible Distribution

Audio Bible distribution