मूल ताम

Verse of the day

जुन म्‍हिदा ङ्‌यान्‍बा सेम मुला थेसे ङ्‌यान्‍सी घोउ।”

मर्कूस 4:9

 

लास्‍सो फ्‍याफुल्‍ला, जयमसीह 

पूर्वी तामाङ भाषा समूहला वेव साइटरी ह्राङनिदा ढेन्बा मुला।

चु वेब साइटरी ह्राङनिसे व्‍हाइ, परमेश्‍वरला बचन, भिडियो, अडियो, फोटोगदे स्‍हीबारी खम्‍ला।

 

 
Brochure
Brochure
घोर नी म्हि तामाङ अडियो बाइबल सान्बाई गेन
Group Photo of Elderly People

Group Photo

Audio Bible Distribution

Audio Bible distribution

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.